بارم پیش دانشگاهی

به نام خدا

بارم در نظر گرفته از سوی وزارتخانه برای کتاب پیش دانشگاهی نیم سال دوم 

از درس اول تا پنجم هر درس یک(1) نمره

درس ششم یک و نیم(1/5) نمره

درس هفتم، هشتم،نهم هر درس سه(3) نمره

درس دهم دو و نیم(2/5) نمره

درس یازدهم دو(2) نمره

                                                                     گروه استان

/ 0 نظر / 28 بازدید