بررسی عملکرد گروه ها

به نام ایزد منان                                                                                            به اطلاع سر گروه های محترم شهر ستان ها میر ساند جهت بررسی عملکرد سالانه گروه ها (طبق شرح وظایف محوله) سر گروه های محترم تا 14 اردیبهشت گزارش عملکرد سالانه را به همراه مستندات به گروه استان ارسال نمایند، هم چنین فعالیت هایی که در نظر است تا پایان سال تحصیلی اجرا شود در گزارش قید نمایند در ضمن نیازی به ارسال مجدد مستنداتی که قبلا فرستاده شده نیست.                                                                              پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.                                                                                                                                      گروه استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید