نمونه سوال تستی پیش دانشگاهی

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                                          جغرافیای پیش دانشگاهی                             تاریخ:

پایه: پیش دانشگاهی                                                    آزمون تست                                         مدت:

رشته:انسانی                                                                   فصل(1و2)                                            نمره:

1-از دیدگاه علم جغرافیا، سیاره زمین از آغاز پیدایش تاکنون، چند مرحله را طی کرده است ؟

الف)2مرحله                          ب)1مرحله                     ج)4مرحله                        د)3مرحله

2- انسان درکدام مرحله درصحنه زمین ظاهر شد؟

الف)مرحله1                          ب)مرحله3                     ج)مرحله4                        د)مرحله 2

3- درکدام مرحله حیات گیاهی وجانوری برسطح خاک پدیدآمد؟

الف)مرحله3                           ب)مرحله1                     ج)مرحله4                       د)مرحله2

4-محیط جغرافیایی حاصل تعامل کدام محیط ها است؟

الف)الف)محیط طبیعی واجتماعی                                  ب)محیط طبیعی وجغرافیایی

ج)محیط اقتصادی واجتماعی                                          د)محیط اقتصادی وانسانی

5- نام دیگرلیتوسفر،آتمسفروهیدروسفربه ترتیب عبارتنداز:

الف)سنگ،آب وهوا                  ب)سنگ،هواوآب             ج)آب،هواوسنگ             د)هوا،سنگ وآب

6- کدام یک ازگزینه های زیرمفهوم بیوسفررادربردارد؟

الف)سنگ کره                        ب)هواکره                       ج)آب کره                     د)زیست کره

7- عناصرمحیط اجتماعی کدام است؟

الف)دانش وفناوری                  ب)فرهنگ وسیاست               ج)اقتصادوخدمات                       د)همه ی موارد

8- روش مطالعه درمحیط های جغرافیایی چگونه است؟

الف)اجزای سیستم های موردنظررابه صورت مجزاموردبررسی قرارمی دهند.

ب)روش مطالعه جغرافیامبتنی برکل نگری است

ج)روابط متقابل انسان ومحیط رابه صورت نظام مندموردبررسی قرارمی دهد.                                د)مواردب وج

9- ؟

الف) ب) ج)              د)

10- ؟

الف) ب)

ج) د)

11-کدام یک ازمواردزیردرموردسیستم درست نیست؟          

الف)اجزای یک سیستم درارتباط بایکدیگرهستند                              ب)هرسیستم دارای ورودی وخروجی است

ج)مشهورترین مثال برای یک سیستم،سیستم خاک است                 د)سیستم مجموعه ای ازاجزاء مختلف است

 

12-درکدام سیستم موادجدید دوباره  به سیستم برمی گردند ؟

الف)ساده                              ب)باز                                     ج)بسته                                        د)پیچیده

13-کدام یک ازگزینه ها جزء ورودی درسیستم خاک است؟

ج)محصول کشاورزی،آب وهوا                                               د)آب،هواوانرژی خورشید

14-کدام یک درموردسیبستم خاک درست است؟

الف)سیستم پیچیده ای درسنگ کره محسوب می شود              ب)از زیرسیستم های کره ی زمین است

ج)ازاجزایی مانندآب،هوا،انرژی خورشیدوسنگ مادرتشکیل شده است                     د)الف وب

15-کدام گزینه درموردسیستم بسته درست نیست؟

الف)چرخه ی کربن یک سیستم بسته است                               ب)ماده یاانرژی درآن به صورت پایان ناپذیرتکرارمی شود

ج)ماده یاانرژی جدیدبه آن واردنمی شود                                    د)تاثیرمتقابل سیستم ومحیط درآن دیده می شود

16- کدام یک ازگزینه های زیرجزء چرخه ی کربن نیست؟

الف)فتوسنتزوتنفس گیاهان                 ب) آتشفشان                 ج) سوخت های فسیلی                  د)نورخورشید

17-اگریک سیستم به پسخوراندمثبت دچارشود....

الف)درحال بدست آوردن تعادل است                                       ب)درحال ازدست دادن تعادل است

ج)موجب کاهش ناپایداری می شود                                           د)موجب ازدیادپایداری می شود

18-؟

الف)                                       ب) ج)                               د)

19-کدام موردجزء فنون جغرافیایی است؟

الف)کارتوگرافی،سنجش ازدور وآمار                                             ب)سنجش ازدور وجغرافیای اقتصادی

ج)کارتوگرافی وژئومورفولوژی                                                      د)آمار،کارتوگرافی وجغرافیای زیست

20-شاخه های اصلی دانش جغرافیاکدام است؟

الف)جغرافیای طبیعی،انسانی واجتماعی                                       ب)جغرافیای طبیعی،انسانی وفنون جغرافیایی

ج)جغرافیای طبیعی،انسانی وجمعیت                                            د)جغرافیایی طبیعی،انسانی وسیاسی

21-کدام یک ازشاخه های جغرافیای طبیعی نیست؟

الف)جغرافیای آب ها               ب)جغرافیای سیاسی                ج)ژئومورفولوژی                د)جغرافیای آب وهواشناسی

22-درکدام یک ازگزینه های زیرنقشی ازمکان نمی بینید.

الف)زمینه های پیدایش جنگ سرد                                              ب)تشکیل واحدهای خودمختار

ج)تاثیرپایان جنگ سردبرتشکیل دولت های جدید                            د)تغییرات مرزی

23-ازارتباط بین دوعلم هندسه وجغرافیاکدام علم پدیدمی آید؟

الف)ژئومورفولوژی                    ب)کارتوگرافی                       ج)سنجش ازدور                 د)روش های کمی درجغرافیا

24- ؟

الف) ب)

 ج) د)

25- ؟

الف) ب)

ج) د)

26- ؟

الف) ب) ج) د)

27-درمطالعات جغرافیایی برای برنامه ریزی فضایی ازکدام نوع شناخت استفاده می کنند؟

الف)شناخت ساختاری                  ب)شناخت کارکردی              ج)شناخت آینده نگر                د)شناخت تکوینی

28-درکدام یک ازشناخت های جغرافیایی رابطه ی یک پدیده ی جغرافیایی باسایرپدیده هاموردبررسی قرارمی گیرد؟

الف)ساختاری                              ب)آینده نگر                        ج)تکوینی                             د)کارکردی

29- اصلی ترین پرسشی که درجغرافیامطرح است؟

الف)چرا                                      ب)کی                                 ج)کجا                                 د)چگونه

30-اولین گام دریک  پژوهش جغرافیایی کدام است؟

الف)بیان مسئله                         ب)طرح پرسش                      ج)تدوین فرضیه                   د)جمع آوری داده ها

31- کدام یک ازموارد زیرگام سوم دریک پژوهش جغرافیایی است؟

الف)بیان مسئله                        ب)مدل تحلیلی تحقیق            ج)پردازش داده ها                د)اهمیت واهداف تحقیق

32-پژوهش بنیادی به چه منظورانجام می شود؟

الف)کشف اصول وقوانین کلی حاکم برروابط پدیده ها                

 ب)رفع نیازهای زندگی انسان ومشکلات موجود

ج)یافتن راه حل برای مشکلات موجود                                       

 د)یافتن سوال مربوط به چگونگی

33-درکدام نوع پژوهش پژوهشگردرپی یافتن پاسخ سوال مربوط به چگونگی است؟

الف)علی                                 ب)هم بستگی                        ج)کاربردی                           د)توصیفی

34)حذف اطلاعات غیرضروری وحفظ اطلاعات مرتبط باموضوع تحقیق،مربوط به کدام یک ازمراحل پژوهش است؟

الف)جمع آوری داده ها              ب)آزمون فرضیه                   ج)اهمیت واهداف               د)پردازش داده ها

35-درکدام مرحله پژوهش جغرافیایی پژوهشگرحدس یاگمان خودرادرارتباط باموضوع مطرح می کند؟

الف)گام پنجم                          ب)گام هفتم                       ج)گام چهارم                       د)گام ششم

36-درکدام مرحله نتایج حاصل به صورت مدل،نقشه وجدول تنظیم وارائه می شود؟

الف)جمع آوری داده ها               ب)آزمون فرضیه                 ج)پردازش داده ها                د)تدوین فرضیه

37-همه ی فعالیت های انسان در.........شکل می گیرد.

الف)فضا                                   ب)مکان                            ج)زمین                             د)زمان

38-مجموعه فعالیت های منطقی ومنظمی که برای پاسخ گویی به سوالات علمی وچاره جویی برای رفع مشکلات انجام می گیرد؟

الف)پژوهش علی               ب)پژوهش کاربردی                ج)پژوهش هم بستگی             د)پژوهش علمی 

39)چراپژوهش های علی معمولا ازنوع پژوهش های کاربردی اند؟

الف)زیرا ازنتایج آن هابرای جلوگیری ازتکرار رویدادیاحادثه ی نامطلوب استفاده می شود.

ب)چون باهدف آشکارشدن حقایق وحل مسئله ومشکل موردنظرانجام می شود.

ج)زیرابه منظورکشف اصول وقوانین کلی حاکم برروابط پدیده هاانجام می شود.

د)چون حاصل آن گسترش دانش وشناخت ویژگی های موردمطالعه است.

40- درموردفرضیه کدام یک صحیح نیست؟

الف)فرضیه بایدبه شکلی باشدکه درپایان پژوهش براساس نتایج  به دست آمده بتوان آن رابه طورحتم یااحتمال زیاد رد یا تائیدکرد

ب)ردفرضیه به معنای شکست پژوهش وپژوهشگرنیست

ج)ردفرضیه یعنی ازطرح دوباره چنین فرضیه ای جلوگیری نمی کند.

د)تاییدفرضیه به ارائه پیشنهادهای جدیدمنجرنمی شود.                
                                         

 

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید