نمونه سوال تستی پیش( فصل3)

                 باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                                       جغرافیایی پیش دانشگاهی                     تاریخ:

پایه:پیش دانشگاهی                                                 تست(2)                               مدت:

رشته:انسانی                                                             فصل3                                نمره:

1-قدیمی ترین نقشه ی معتبردرکجاکشف شدوچندسال قدمت دارد؟

الف)یونان5000سال         ب)مصر2000سال         ج)چین3000سال           د)بابل4000سال

2- کدام یک ازدانشمندان زیرازبنیان گذاران علم تهیه ی نقشه است؟

الف)بطلمیوس                ب)مقدسی                ج)ادریسی                   د)خوارزمی

3-کدام یک ازعوامل باعث علاقه ی مردم به نقشه های جغرافیایی شد؟

الف)وقوع دوجنگ جهانی اول ودوم             ب)اختراع دروبین عکاسی ونصب آن درهواپیما                  

ج)اکتشافات جغرافیایی وتهیه نقشه ی سرزمین های تازه کشف شده

د)به کار گرفتن تصاویر ماهواره ای ازسطح زمین واستفاده ازرایانه

4-دروبین تئودولیت درکدام یک ازانواع روش های نقشه برداری کاربرددارد؟

الف)دریایی                    ب)هوایی                   ج)زمینی                     د)دورکاوی

5-درکدام یک ازروش ها،برای تهیه ی نقشه، ازفرآیندفتوگرامتری استفاده می شود؟

الف)تلفیقی                   ب)زمینی                    ج)دریایی                    د)هوایی

6-چرادرنقشه برداری هوایی پدیده ها به صورت برجسته دیده می شود؟

الف)محدویت های جغرافیایی     ب)گستردگی منطقه     ج)پوشش مشترک   د)همه ی موارد

7-اندازه گیری ابعادپنهان آیسبرگ هاچگونه امکان پذیراست؟

الف)نقشه برداری دریایی                                ب)نقشه برداری هوایی 

ج)نقشه برداری زمینی                                    د)نقشه های تلفیقی

8-کارتوگراف باتوجه به کدام موردزیراطلاعات رابه صورت نقشه ی گویادرمی آورد؟

الف)اصول ومبانی طراحی  نقشه                      ب)به کارگیری علائم قراردادی

ج)رنگ های گوناگون وانتخاب مقیاس                   د)همه ی موارد

9-اگرنقشه درمراحل چاپ یاکپی برداری کوچک یابزرگ شود،بااستفاده ازکدام مقیاس می توان فاصله های واقعی رادرروی زمین محاسبه کرد؟

الف)کسری                 ب)بیانی                 ج)ترسیمی                د)مواردالف وج

10-درنقشه ای با1:50000 هرسانتی مترروی نقشه برابرباچندکیلومتراست؟

الف)1کیلومتر               ب)5/0کیلومتر          ج)5کیلومتر            د)10کیلومتر

11-درکنارنقشه ای نوشته شده است،یک سانتی مترروی نقشه،معادل با4000مترروی زمین.چه نوع مقیاسی است؟

الف)ترسیمی              ب)کسری                ج)بیانی                د)عددی

12-درنقشه ای بامقیاس1:25000 فاصله شمال تاجنوب تهران150سانتی متراست،فاصله واقعی آن برروی زمین چندکیلومتراست؟

الف)5/37                 ب)75/3                  ج)75کیلومتر                 د)35کیلومتر

13-مقیاس1:10000تا1:100000مربوط به کدام نقشه هامی باشد؟

الف)بزرگ مقیاس      ب)کوچک مقیاس     ج)مقیاس بسیاربزرگ            د)متوسط مقیاس

14-نقشه های قاره هاوکشورهای بزرگ ازنظرمقیاس چگونه اند؟

الف)مقیاس بسیاربزرگ       ب)متوسط مقیاس          ج)کوچک مقیاس        د)بزرگ مقیاس

15-جهت اجرای پروژه های عمرانی مانندشهرسازی،شبکه های انتقال نیرو و...ازنقشه های باچه مقیاس استفاده می شود؟

الف)بزرگ مقیاس          ب)مقیاس بسیاربزرگ           ج)متوسط مقیاس        د)کوچک مقیاس

16-نقشه کاربری اراضی ازنظر موضوع چه نوع نقشه ای است؟

الف)طبیعی                    ب)انسانی              ج)توپوگرافی               د)تلفیقی

17-ازسیستم  تصویر مسطح درچه مواردی استفاده می شود؟

الف)نقشه قطب ها      ب)کشورهای کوچک    ج)کشورهای اطراف استوا       د)الف وب

18-درکدام سیستم تصویر مدارات ونصف النهارها به شکل خطوط متقاطع و عمود بر هم دیده 

می شود ؟

الف)مسطح              ب)استوانه ای                ج)مخروطی                   د)ملوید

19- کدام یک ازپدیده های زیرآلتیمتری است؟

الف)منطقه ی جنگلی              ب)جاده ها                ج)دره ها              د)رودها

20-ازعلائم سطحی برای نمایش کدام یک ازمواردزیراستفاده می شود؟

الف)دریاچه ها          ب)مسیرها           ج)مناطق مسکونی وصنعتی        د)الف وج

21-کدام یک ازنقشه ها،مقیاس چندان دقیقی ندارد؟

الف)توپوگرافی          ب)ذهنی             ج)توریستی                د)هواشناسی

22-برای نمایش کدام پدیده ی جغرافیایی ازنورپردازی ورنگ آمیزی استفاده می شود؟

الف)ارتفاعات            ب)دریاچه ها         ج)جلگه ها                 د)الف وج

23-درنمایش ارتفاعات به وسیله ی رنگ آمیزی از رنگ قهوه ای برای نشان دادن کدام مورداستفاده می شود؟

الف)مناطق کم ارتفاع          ب)مناطق بسیاربلند           ج)جلگه            د)مناطق بلند

24-پدیده های پلانیمتری درنقشه به کمک کدام موردنمایش داده می شوند؟

الف)نورپردازی              ب)علائم قراردادی              ج)رنگ آمیزی            د)منحنی میزان

25-برای نمایش فضای سبز درنقشه ازکدام علائم استفاده می شود؟

الف)خطی                  ب)نقطه ای                       ج)تصویری               د)سطحی

26-کدام یک ازگزینه های زیرمقیاس کروکی هارانشان می دهد؟

الف)بزرگ                  ب)کوچک                   ج)بسیاربزرگ                 د)متوسط

27-مشاهده چشم اندازیک منطقه ازبالا باچه دیدی صورت می گیرد؟

الف)عمودی               ب)واقعی                   ج)افقی                       د)مایل

28-کدام یک ازنقشه های زیرجزء نقشه های متوسط مقیاس هستند؟

الف)قاره ها                ب)شهرسازی            ج)پوششی سراسرکشور        د)پلان ها

29-اطلاعات اولیه نقشه هابه وسیله چه کسی قابل درک برای همگان می شود؟

الف)نقشه بردار           ب)نقشه کش            ج)رسام نقشه              د)ب وج

30-عکس های متوالی درعکسبرداری هوایی حدودچنددرصدپوشش مشترک دارند؟

الف)70                      ب)60                       ج)50                         د)80              

 

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید