سوال تستی پیش(فصل 4)

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                                جغرافیایی پیش دانشگاهی                          تاریخ:

پایه:پیش دانشگاهی                                        تست(3)                                           مدت:

رشته:انسانی                                                     فصل4                                             نمره:

1-روش بدون اتصال به شبکه های اطلاع رسانی را روش.....می نامند ؟

1)اینترانت                       2)آنلاین                           3)اکسترانت                          4)آفلاین

2- شبکه ای خصوصی که بیش از یک سازمان را به هم ارتباط می دهد؟

1)اکسترانت                     2)وای فا                             3)وایبر                               4)هیچ کدام

3- نر م افزاری که ما را قادرمی سازد تا هربخش از زمین و مختصات جغرافیایی آن رامشاهده نماییم؟

1)msn                2)Amazon               3)googleEarth                    4)Altavista

4-یکی از متداول ترین نرم افزارهایآماری برای دسته بندی و مدیریت داده های خام و تحلیل آماری سریع است؟

1)Spss                    2)Excel                   3)Surfar                    4)msn

5-نرم افزار ایران پل نور چه نوع اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

1)شناخت منظومه شمسی         2)شناخت کشور           3)آموزش جغرافیا             4)اطلس جغرافیای جهان

6-Pc.globeچه نوع نرم افزاریست؟

1)حاوی نقشه و جداول    2)جغرافیای طبیعی و انسانی کشورها    3) شناخت منظومه شمسی        4)شناخت ایران

7-نرم افزاری که امکان طراحی و ترسیم وضعیت توپوگرافی سطح زمین را فراهم می کند؟

1)Excel                  2) Spss                       3) Altavista                    4)Surfar

8) ابداع هواپیماهای اولیه گامی در جهت ................... و پیش از آن اقدامی در جهت پاسخ به .................. انسان برای زمین بوده است .

1) کنجکاوی – حمل و نقل سریع            2) ارتباط و اهداف هوا شناسی

3) ارتباطات - حمل و نقل سریع           4) حمل و نقل سریع – کنجکاوی

9) پس از جنگ جهانی دوم ، به عنوان گامی مهم در گسترش استفاده از سنجش از دور محسوب شد؟

1) استفاده از عکس هوایی               2) استفاده از هواپیما

3) استفاده از تصاویر ماهواره ای            4) گسترش راه های ارتباطی

4) کدام مورد در تحول علم سنجش از دور تاثیر به سزایی داشت؟

1) کامپیوتر        2) هواپیما         3) عکاسی      4) دریا نوردی

10) انسان چگونه توانست از تشعشعات حرارتی زمین عکس تهیه نماید؟

1) ابداع فیلم هایی که نسبت به ناحیه فروسرخ حساسیت داشته اند

2) ابداع فیلم هایی که نسبت به پرتو گاما حساسیت داشته اند

3) ابداع فیلم هایی که نسبت به ناحیه فرابنفش حساسیت داشته اند

4) ابداع فیلم هایی که نسبت به پرتو ایکس حساسیت داشته اند

11) چه عواملی توانایی انسان را برای سنجش موج های غیر مرئی گسترش داد؟

1) کامپیوتر          2) امواج ماکروویو        3) عکس های فروسرخ         4) طیف الکترو مغناطیسی

12)معمولا منبع داده های سنجش از دور چیست؟

1) کامپیوتر        2) امواج الکترومغناطیس خورشید    3) نقشه ها         4) آمار و اطلاعات

13) وسیله ای که در ماهواره ها تابش های باز تابیده از یک پدیده را آشکار می کند :

1) کامپیوتر        2) دور بین          3) GPS        4) سنجنده

14) مشخصه های یک شیئ یا پدیده را چگونه می توان تعیین کرد؟

1) طول موج نور مرئی                  2) بازتاب طبیعی                 3) طیف فروسرخ                 4) 1و2

15) پرتو های مرئی از چند رنگ تشکیل شده اند؟

1) شش رنگ                        2) پنج رنگ                   3) هفت رنگ                  4) هشت رنگ

16) کدام سنجنده خود دارای منبع انرژی است؟

1) غیر فعال                           2) فعال                        3)مرئی                          4) نامرئی

17) کدام سنجنده فعال می باشد؟

1) ماهواره                      2) فتوگرامتری                      3) هیدروگراف                 4) رادار

18) امروزه سکوهای دریافت و ثبت اطلاعات از پدیده های سطح زمین چیست؟

1) ماهواره                       2) هواپیما                          3) ارتفاعات                      4) جلگه های صاف

19) اولین ماهواره سنجش از دور کدام است؟

1) اسپات                   2) نوآ                          3) لندست                    4) امید

20) کدام ماهواره لندست هنوز در حال کار است؟

1) لندست 7                     2) لندست 3                3) لندست 4                 4) لندست 5

21) ماهواره لندست توسط کدام کشور به فضا فرستاده شد؟

1) فرانسه                2) آمریکا                 3) انگلستان                 4) ژاپن

22) کدام یک از ویژگی ماهواره اسپات نیست؟

1) دارای ویژگی برجسته نمایی است                     2) دارای تصویر برداری از زوایای مختلف است

3) در ارتفاع 705 کیلومتری زمین قرار دارد           4) توسط فرانسه به فضا پرتاب شد

23) این ماهواره هر 101 دقیقه یک بار به دور زمین می چرخد.

1) اسپات                     2) امید                    3) نوآ                      4) 3و1

24) پهنه اندازه گیری توسط ماهواره را .................... می گویند.

1) پیکسل                2) تفکیک                3) پلا نی متر                     4) آلتی متر

25) هر چه اندازه یک پیکسل کوچکتر باشد قدرت تفکیک آن ....... و عوارض و پدیده های ........ را می توان دید.

1) کمتر – کوچکتری           2) کمتر – بزرگتری           3) بیشتر – بزرگتری           4) بیشتر – کوچکتری

26) برنامه ریزی برای بهره برداری از منابع زمینی و مدیریت های محیطی نیازمند چیست؟

1) آگاهی از ویژگی های طبیعی منطقه                 2) اطلاعات پایه ای دقیق و قابل اعتماد

3) تهیه نقشه پایه منطقه                                  4) تهیه عکس های هوایی و ماهواره ای

27) کدام علم از فن سنجش از دور بیشترین استفاده را می نماید؟

1) نقشه برداری                   2) برنامه ریزی ملی             3) جغرافیا                4) هواشناسی

 28) کدام عامل در طراحی و بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی توسط جغرافیدانان نقشی بر عهده نداشته است ؟

1) فراوانی و حجم زیاد اطلاعات                     2) محدودیت ذهن انسان 

3) سرعت رایانه در پردازش داده ها                4) سهولت فراگیری علم رایانه

29) در ارتباط با به کارگیری رایانه ها برای تحلیل های مکانی جغرافیا تمامی گزینه ها درست است. به جز.....

1) ویرایش و تغییر مداوم اطلاعات                 2) دسترسی سریع به اطلاعات    

3) کاهش ارتقای سطح کارایی                     4) انتشار یافته ها با اشکال متنوع

 

30 ) اطلاعات مکانی در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به چه اشکالی به صورت خروجی در اختیار کاربران قرار می گیرند؟

1)مصاحبه ، نقشه ، جدول                            2)متن ، نمودار ، جدول                  

3)پرسشنامه ، متن ، نمودار                          4)نقشه ، مصاحبه ، جدول.

31 ) اولین مرحله در گردش کار یک سیستم اطلاعات جغرافیایی کدام مرحله است ؟

1)پردازش داده ها            2) مدیریت داده ها             3) جمع آوری داده ها           4)عمل و کاربرد

32 ) کدام منبع اطلاعاتی را می توان از طریق رقومی کردن وارد کامپیوتر نمود؟

1) جداول آماری              2)متون نوشتاری               3)نقشه ها                 4 )سیستم موقعیت جغرافیایی

33 ) مهمترین منبع ورود داده هادرسیستم اطلاعات جغرافیایی کدام منبع اطلاعاتی است؟

1) نقشه ها                   2)تصاویر ماهواره ای           3)عکس های هوایی        4)گزارش های میدانی

34 ) امکان تعیین موقعیت افراد و پدیده ها در تمام اوقات شبانه روز به وسیله سیستم ماهواره ای از چه طریقی میسر است؟

                       4)سنجش از دورG.I.S                  2) تصاویر ماهواره ای          3)G.P.S1) 

35 ) سیستم اطلاعات جغرافیایی از چه زمانی و با کدام اختراع جایگزین فنون و شیوه های دستی شد؟

1) دهه ی 1960 - رایانه                               2) دهه ی 1970-  ماهواره            

 3) دهه ی 1980 - رایانه                                   4) دهه ی 1960 -  ماهواره

36 ) کدام منبع اطلاعاتی در بازنگری نقشه و به روز آوردن و افزودن لایه های مختلف اطلاعات ، نقش بسیار موثری دارد؟

         2) جداول وعکس هوایی      3) نمودارهاوماهواره ها       4) تصاویر ماهواره ایوهوایی              G.P.S1)

37 ) اطلاعات تصاویر ماهواره ای و هوایی را چگونه می توان به سیستم های اطلاعات جغرافیایی وارد نمود؟

1) اسکن و رقومی کردن      2) کدبندی و اصلاح نمودن    3) طبقه بندی و کدبندی    4) رقومی و کدبندی            

38) در مرحله پردازش ، اطلاعات وارد شده به سیستم اطلاعات جغرافیایی مطابق با کدام معیار لایه بندی می شوند؟

1) نوع اطلاعات               2) اهداف کاربران               3) اهمیت اطلاعات          4) اهمیت پروژه ها

39 ) در کدام فعالیتها می توان از نتایج نهایی سیستم های اطلاعات جغرافیایی بهره گیری نمود؟

الف) کشاورزی                 2)مدیریت آب                   3) راه سازی                         4) همه موارد

40) در مرحله ی پردازش داده ها  در سیستم اطلاعات جغرافیایی کدام اقدام انجام می گیرد؟

1) کد بندی                            2)تلفیق لایه ها                    3) مدل سازی                4) اصلاح نمودن

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 58 بازدید