سوال تستی پیش(فصل 5و6)

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                                جغرافیایی پیش دانشگاهی                          تاریخ:

پایه:پیش دانشگاهی                                        تست(4)                                           مدت:

رشته:انسانی                                                     فصل6و5                                           نمره:

1)چنانچه با« مقداری ماسه و یک دستگاه پنکه » حرکت ماسه های روان را به نمایش گذاریم ، از چه نوع مدلی بهره برده ایم؟

الف) ریاضی                  ب)مقیاس کارکردی                 ج) استنتاجی          د)شبیه سازی

2) در طبقه بندی مدلها ی جغرافیایی کدام عامل ملاک عمل است؟

الف)ساختار و پیچیدگی مدل                           ب)سلیقه محقق      

ج) هدف ، نیاز و کاربرد                                  د ) آموزش و یادگیری مدلها

3)کدام مدلها بیشترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیای عمومی دارند؟

الف)شبیه سازی                 ب)مدلهای فیزیکی               ج) استنتاجی                    د)ریاضی

4) بررسی کدام پدیده ها بدلیل عدم تکرار زیاد بدون مدلسازی بسیار مشکل است؟

الف)کسوف و زلزله              ب)آتشفشانها و بادها                 ج) زلزله و بارش              د)خسوف و بهمن

5) اولین گام برای درک و مدیریت سیستمهای پیچیده جهان چه می باشد؟

الف)شناسایی تعامل بین سیستمها                 ب) تبدیل سیستمها به مدل       

 ج) ارتباط و گسترش مدلها                   د)شناسایی پسخوراند سیستم ها

6)در طبقه بندی مدلها ، مدل فون تانن« Von  Tanan» جزءکدام مدلهای جغرافیایی قرار می گیرد؟

الف)فیزیکی                     ب)شبیه سازی                   ج)ریاضی                     د)مفهومی ( استنتاجی )

7) مدلهایی که سلسله مراتب اداری وروابط درون سازمانی رابرای مایادآوری وتفهیم می کنند، چه می گویند؟

الف) ماکت                  ب) چارت                          ج) طراحی                    د) مولاژ

8) کدامیک ازویژگیهای یک مدل درمطالعات جغرافیایی نیست؟

الف) مختصرومرتبط باموضوع باشد                   ب) دقیق و قابل پیش بینی باشد    

 ج) پیچیده ومجازی باشد                          د) قابلییت پیش بینی داشته باشد

9)طبق مدل فون تانن«  Von  Tanan» اگراز حومه به مرکز شهر نزدیک شویم ، چه تغییراتی حاصل می گردد؟

 الف) قیمت زمین زیاد،هزینه حمل ونقل کم           ب) قیمت زمین کم، هزینه حمل و نقل زیاد                          

 ج) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل زیاد                د) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل کم.

10) فون تانن در مدل جغرافیایی خود رابطه چه پارامترهایی را بوسیله دوایر متحد المرکز نشان داده است؟

الف) فاصله از شهر، قیمت محصولات کاربری ارضی  ب) فاصله از شهر ،هزینه حمل ونقل ، نوع کشت

ج)کاربری زمین ، نوع کشت ،هزینه حمل ونقل       د) مکانیابی کشاورزی ،قیمت زمین ، نوع کشت

11) مهمترین اصل در مدلهای جغرافیایی چیست؟

الف)سلیقه محقق و سادگی مدل                        ب) فرضیه و نظریه پردازی در پژوهش

 ج) سهولت استفاده و تاثیر در یادگیری              د)بهره گیری در پژوهش وآینده نگری                       

12)در طبقه بندی انواع مدلها کدام مدل جزء انواع مدلها قرار نمی گیرد؟

الف) مدل شبیه سازی               ب) مدل فون تانن               ج) مدل فیزیکی        د) مدل استنتاجی

13) مدل میزشن و تونل باد جزء کدام مدلها قرار می گیرند؟

الف) فیزیکی                             ب) شبیه سازی                        ج)مفهومی ( استنتاجی )       د) ریاضی

14) در مورد استفاده از مدلهای جغرافیایی تمامی گزینه ها درست است. به جز.....

الف) در ساده کردن و تفهیم یک موضوع پیچیده جغرافیایی کمک می کند          

ب) یک نظریه یا فرضیه جغرافیایی  را اثبات می کند.  

ج) مدلهای فیزیکی بیشترین نقش را در آموزش مسائل انسانی دارد       

د) کاربرد عمده مدلهای فیزیکی در نمایش پدیده های طبیعی است

15)  برای درک آسان جهان پیچیده و پر از سیستم شناخت کدام مورد ضرورت دارد؟

الف)  تعامل بین سیستم ها                            ب) ارتباط بین متغییر های تحقیق        

 ج) گسترش و توسعه مدلها                            د)  بازخورد سیستم ها.

16) برنامه ریزان شهری برای رفع عیوب احتمالی طرحهای عمرانی از کدام نوع مدلها استفاده می کنند؟

الف) مولاژ                   ب) ماکت                  ج) چارت سازمانی                    د)مفهومی

17) کدامیک جزء اهمیتهای مشاهده مستقیم پدیده ها در علم جغرافیا نیست؟

الف) مشاهده ترکیبی اجزاء و عناصر پدیده ها            ب) درک ارتباط بین اجزاء و عناصر پدیده ها

ج) تحلیل دقیق  و بهتر مسایل                              د)  مشاهده منفک و مجزای اجزای سیستم

18) همه موارد جزء ویژگیهای مدلها است به جز......

الف) به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد      ب) مفصل و مربوط به موضوع مورد نظر باشد

ج) قابلیت پیش بینی داشته باشد                د) شکل ساده ای از پدیده واقعی را نشان دهد.

19) کاربرد مدل فون تانن در چه زمینه ای می باشد؟

الف) اقتصادی                      ب) سیاسی                       ج) اجتماعی                د) نظامی

20) در مدل فون تانن کدام نوع کشت به شهر نزدیک تر است؟

الف) گله داری          ب) گیاهان مرتعی        ج) مزارع غلات تجاری          د) زمین های کشت میوه و سبزی

21) در مدل فون تانن کاربری زمین به چه صورتی نشان داده می شود؟

الف) مدل سازی              ب) منحنی میزان                  ج) اعداد و فرمولها                  د) دوایر متحد المرکز

22) فرمول رطوبت نسبی هوا جزء کدام دسته از مدلهای جغرافیایی است؟

الف) مفهومی               ب) ریاضی                    ج) شبیه سازی                               د) فیزیکی

23) مدلهایی که به مقیاس معینی از پدیده های واقعی ساخته می شوند، کدامند؟

الف) فیزیکی               ب) ریاضی                    ج) شبیه سازی                        د) مفهومی

24) در مدل فون تانن در چه صورتی زمین گران تر خواهد بود؟

الف) نزدیکی به منابع آب                                ب) نزدیکی به شهر و بازار              

ج) حاصلخیز بودن زمین                             د) نزدیکی به راههای ارتباطی

25) اولین گام برای آمایش توانهای محیطی یک منطقه چه می باشد؟

الف) تهیه نقشه ی قابلیت آن منطقه                             ب) عملیاتی نمودن طرحهای کاربردی  

ج ) هماهنگی ارگانها با پروژه ها                             د)آینده نگری طرحها و برنامه ها

26) کدامیک از ویژگیهای سازمان مکانی کشور در مرحله اول می باشد؟

الف) طرح آمایش سرزمین به عنوان ابزار توسعه ی فضایی کشور    ب ) رشد بدون برنامه معدودی از مناطق کشور

ج ) برنامه ریزی عمرانی بدون مطالعات کارشناسی                     د ) توسعه مبتنی بر اصول آمایش سرزمینی

27) بهترین سطح آمایش سرزمین چه سطحی است ؟

الف) محلی                          ب) منطقه ای                  ج) ملی                  د) قاره ای

28) کدام عامل در روند بیابان زایی کشورمان نقش موثرتری دارد؟

الف) استخراج معادن              ب) تخریب جنگلها           ج) تخریب مراتع         د) رخداد سیلاب

29) موثرترین و مهمترین عامل تغییرات زیست محیطی  چه می باشد؟

الف) مخاطرات طبیعی         ب) انسان                            ج ) موجودات زنده         د) اکوسیستم

 30) هدف برنامه آمایش سرزمینی در محیط های جغرافیایی چیست؟

الف) تحقق عدالت اجتماعی       ب) تحقق توسعه پایدار        ج) گردآوری اطلاعات     د) توزیع متوازن منابع

 31)کدام  برنامه در اهداف جغرافیای کاربردی قرار می گیرد؟

الف) استفاده عملی از محیط در رفع نیازهای ملی               ب)سازماندهی مطلوب فضا          

ج)بکارگیری غیر علمی از منابع                         د)ارائه مسیرهای منطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی

32) بیشترین میزان اتلاف منابع آب متعلق به کدام بخش اقتصادی کشورمان می باشد؟

الف) صنایع                         ب) شرب                     ج) دامداری                 د) کشاورزی

33) کدام عامل باعث گردیده که تمامی مناطق کشورمان متناسب با قابلیت های طبیعی و انسانی توسعه نیابد؟

الف) اجرای برنامه آمایش سرزمین               ب) بی توجهی به نقش توانهای محیطی کشور 

 ج ) توزیع متوازن و متجانس جمعیت            د) بی توجهی به ارزشهای فرهنگی

34) کدام عامل در تخریب زمین های قابل کشت کشورمان نقش عمده ای ایفاء می کند؟

الف) فرسایش خاک       ب) بیابان زایی          ج) تخریب جنگل ها             د) بیابان زدایی

35) ضرورت برنامه ریزی آمایش سرزمین از اوایل برنامه ی پنجم عمرانی همزمان با کدام واقعه بود؟

الف) تمرکز شدید جمعیت در تهران              ب) وقوع جنگ جهانی دوم    

ج) افزایش بهای نفت                                   د) مشکلات اجتماعی کشور.

36) کدامیک از نتایج برنامه آمایش سرزمین در چارچوب سیاستهای جمعیتی کشورمان است؟

الف ) تعیین محدو ده جدید شهرها                    ب) تعیین مناطق معدنی با عملکرد ملی 

  ج ) تعیین محدوده های روستایی                د) تعیین مراکز صنعتی کشور.

37) مهمترین" برنامه ی جامع توسعه ی ملی که در آن توانها و محدودیت های مناطق مختلف جغرافیایی برای توسعه ملی و پایدار مورد توجه قرار می گیرد "  چه می باشد؟

الف ) برنامه توسعه روستایی                                ب) برنامه آمایش سرزمین          

ج )برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی                     د) برنامه آمایش منطقه ای.

38) بهره برداری منطقی و مسئولانه از توانهای محیطی کوههای البرز و زاگرس انجام آمایش در چه سطحی است؟

الف) محلی                         ب) ملی                     ج) منطقه ای                 د) قاره ای

39) کدامیک از اصول کلی آمایش سرزمینی کشورمان نیست؟

الف ) کارایی و بازدهی اقتصادی                     ب) گسترش عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی  

ج ) ملاحظات امنیتی و دفاعی                   د)  توسعه ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق

40) تفکر برنامه ریزی آمایش سرزمین ایران از چه زمانی شروع شده است؟

الف ) اواسط دهه 1360          ب) اواسط دهه 1340        ج ) اوایل دهه 1360           د)اوایل دهه 1380

41)کدامیک از اهداف منشور آمایش سرزمین اروپا نمی باشد؟

الف ) افزایش کیفیت زندگی شهروندان           ب) بهره برداری و حفاظت آگاهانه از منابع طبیعی       

ج ) حفظ هویت اسلامی و میراث فرهنگی          د)توسعه ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق

42) بهترین شیوه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست چیست؟

الف ) عدم بهره برداری از محیط زیست           ب) حفاظت از محیط زیست 

 ج ) آمایش سرزمین                                 د) مدیریت محیط زیست

43) بی توجهی به « بُعد مکانی» در برنامه ریزیهای محیطی دارای چه پیامد منفی خواهد بود؟

الف ) عدم تعادلهای منطقه ای                      ب) افزایش برابریهای اجتماعی    

ج ) عدم تعادلهای اجتماعی                          د) ایجاد تعادلهای اقتصادی

44)هدف  آمایش سرزمین ، ................................... به منظوری رسیدن به توسعه پایداراست.      

الف)سازماندهی مطلوب فضا                                  ب) توزیع مناسب جمعیت         

ج) گسترش فعالیتهای اقتصادی                             د) توسعه کشاورزی و خودکفایی.

45) عناصر مشترک جغرافیا و آمایش سرزمین چه می باشند؟

الف) انسان ، فضا و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی او          ب) جمعیت ، ارزشهای اعتقادی و سرزمین

ج) اقلیم ، انسان و امور سیاسی ، نظامی و اقتصادی           د) مکان ، منابع محیطی و فرهنگ جوامع

46) اصول آمایش سرزمین برای اولین بار در کدام منطقه رایج و اجرا گردید؟

/ 1 نظر / 101 بازدید